Isporuka, montaža, instalacija štampača.

Reklamacije

Garancija o saobraznosti (zakonska garancija)

Davalac garancije garantuje da je kupljena roba saobrazna specifikaciji proizvođača. Ako isporučena roba nije saobrazna specifikaciji proizvođača, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, na prvom mestu popravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor. Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće ili predstavlja nesrazmerno opterećenje za davaoca garancije u smislu zakona o zaštiti potrošača (Sl.Glasnik RS, br. 73/2010), potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Garantne obaveze davaoca garancije

Mateh Poslovna Rešenja garantuje da proizvod poseduje propisane karakteristike kvaliteta, kao i tehničke karakteristike navedene u korisničkom uputstvu, ukoliko se upotrebljava u skladu sa uputstvom koje je Kupcu isporučeno zajedno sa proizvodom i ukoliko se sa robom postupa na način kako je navedeno u ovom garantnom listu.

U slučaju neopravdane reklamacije, sve eventualne troškove snosi Kupac.

Obaveze potrošača

Potrošač je dužan:

  • Da prilikom kupovine proveri kompletnost i fizičku neoštećenost uređaja jer se naknade reklamacije toga tipa neće uvažavati.
  • Da se striktno pridržava uputsvta za upotrebu i održavanja robe.
  • Da obezbedi odgovarajuće ambijentalne uslove i strujno napajanje u skladu sa specifikacijom proizvođača.
  • Da robu poveri na upotrebu licima obučenim za korišćenje iste i da se pre prve upotrebe upozna sa uslovima rada, uslovima garantnog lista dostavljenog uz uređaj i tehničkom dokumentacijom. U slučaju bilo kakvih nejasnoća pošaljite nam Mail ili nas kontaktirajte na neki od navedenih telefona.
  • Posebna napomena, da, u slučaju primećenog oštećenja robe prilikom preuzimanja od Kurirske službe, robu ne prihvatite i odmah zatražite zapisnik od Kurira i popunite, kao i da nas kontaktirate što pre.